Home   << + pintura + painter

Lord Frederick Leighton  Sir Frederick Leighton

Pre-Rafaelitas (Scarborough 1830-1896 Londres)

 

 


Frederick-Leighton-1864-Orfeo-y-Euridice

Frederic Leighton-Perseo y Andromeda-1891
leighton-perseus-on-pegasus-leicester-1896 leighton-the-garden-of-the-hesperides-1891-92-lady-lever
Frederic-Leighton-Arianna-abbandonata-da-teso-attende-il-suo-ritorno
Leighton-Lady_Godiva
Frederic-Leighton-arquero

Home   << + pintura + painter