Erˇtica en el arte Oriental

 Japˇn

Ishikawa Toyonobu
(1711-1785)

 

 

 

Miyaguwa Issh˘, Miyagawa Issho
(1689-1780)

 

 

 

Eisho.JPG (516864 bytes)
Chokosai Eisho, Eish˘ Ch˘k˘sai
Ukiyo-e (activo entre 1790-1799)

 

 

 

Victoria & Alber Museum Londres

KORYuSAI_1780.jpg (70105 bytes) KORYuSAI_1775.jpg (61218 bytes)
KORYUSAI_Isoda.jpg (181109 bytes) Koryusai_1770_2.jpg (231004 bytes) Koryusai _1770.jpg (199589 bytes)
Koryusai Isoda, KORY█SAI su nombre real es Isoda Masakatsu
escuela de Torii (act. 1764 ľ 1788)

 

 

 

 

 

Shuncho.JPG (288036 bytes) Shuncho_2.JPG (441833 bytes)
Katsukawa Shuncho_making_love_winter_hi.jpg (29826 bytes) katsukawa-shunsho-octopus-and-ama-abalone-diver-1773

 

Katsukawa SHUNCHO , katsukawa shunsho
(activo 1780 - 1795)

 

 

Home  << art+e